Search
Close this search box.
OEUVRECATALOGUS
Baertsoens oeuvre was tot op heden slechts heel gedeeltelijk bekend. Men was uiteraard op de hoogte van wat zich in museale collecties bevindt, en ook de werken uit privéverzamelingen die de voorbije decennia werden tentoongesteld of waarvan een afbeelding in een of andere publicatie staat opgenomen, waren bekend. Maar daar hield het wel ongeveer op, want Baertsoen en zijn werk zijn in de jaren na zijn dood geleidelijk aan in de vergetelheid geraakt. Sinds enige tijd wordt hij echter opnieuw gerekend tot de belangrijkste Belgische kunstenaars van rond 1900.
Deze catalogue raisonné is het resultaat van langdurig onderzoek. Werken in museale collecties in binnen- en buitenland waren relatief makkelijk te achterhalen, maar voorts leverden vooral de catalogi van tentoonstellingen waaraan Baertsoen bij leven heeft deelgenomen, een verhelderende kijk op de ontwikkeling van zijn kunst. Deze gegevens konden worden aangevuld met tentoonstellingscatalogi van na 1922, en met het resultaat van de analyse van kranten, tijdschriften en veilingcatalogi. Er werd ook een intensieve zoektocht opgezet naar werken in privébezit.
Van een groot aantal werken kennen we alleen maar een titel en het tijdstip waarop ze ongeveer tot stand zijn gekomen, en ontbreekt een afbeelding. Gezien het feit dat titels in de loop der jaren wel eens konden wijzigen, is in gevallen waar geen afbeelding beschikbaar is, het risico op een dubbele of zelfs driedubbele vermelding in deze catalogus niet denkbeeldig, maar door het samenbrengen van uiteenlopende gegevens (zoals bv. de afmetingen van een werk), werd geprobeerd om mogelijke dubbels te elimineren en te komen tot een lijst van unieke werken. Dat neemt niet weg dat in de toekomst zeker nog correcties zullen moeten worden aangebracht.
De medewerking van de familie Baertsoen was van kapitaal belang voor het welslagen van de onderneming. Zij beschikt niet alleen over een uitgebreide reeks etsen, wat in grote mate toeliet Baertsoens grafische oeuvre te reconstrueren, maar ook over honderden schetsen van de hand van de kunstenaar en een reeks archiefbronnen die helpen om sommige van zijn werken te identificeren of nader te duiden.

Deze beredeneerde catalogus biedt een zo volledig mogelijk overzicht van Baertsoens werk. De auteur heeft geprobeerd de schilderijen, pastels, tekeningen, etsen en litho’s te dateren en chronologisch te ordenen, en de band tussen gerelateerde werken duidelijk te maken. Hiervoor werd een pragmatische methodologie gehanteerd, die zonder enige twijfel haar beperkingen kent en voor discussie vatbaar kan zijn, maar die zeker ook een aantal resultaten heeft opgeleverd en in een relatief betrouwbare mate toelaat Baertsoens werk te ordenen en te interpreteren. Een toelichting bij de gehanteerde methodologie vindt men hier.